داستان کودک

داستان کودک (ماهی نقره ای) با ناهید قصه گو

قصه ماهی نقره ای

از کتاب قصه امشب

با ناهید قصه گو