داستان کودکانه با ناهید قصه گو

داستان کودک (همکاری) با ناهید قصه گو

داستان همکاری

ااز کتاب قصه ی امشب _ شبهای شهریور

 

به روایت: اسداله شعبانی             اجرا: ناهبد قصه گو

 

ببینیم و بشنویم

 

تنظیم پریسا توکلی

دبیر بخش فرهنگی 

بخش کودک