در سایه در نیست به چاپ رسید

لیلا طیبی / مجموعه کتاب در سایه در نیست اثر آقای آریا پورفریاد به چاپ رسید.

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا، “در سایه در نیست” مجموعه اشعار استاد “آریا پورفریاد شهرویی” به چاپ رسید.

این مجموعه گزیده، سروده‌های بیست و پنج سال کار مداوم این شاعر ایرانی در جهان سرایش‌اند.

این گزیده شامل سروده‌هایی از هشت دفتر چاپ شده و سه دفتر چاپ نشده‌اند.

▪دفتر نخست:
انگورهای هم نفسی: کارهای ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۸

▪دفتر دوم:
وارسی احساسات مسافر: کارهای ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۱ / چاپ ۱۳۸۱

▪دفتر سوم: 
و حتا خطی بر خاکستر ققنوس: کارهای ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴ /چاپ ۱۳۸۸

▪دفتر چهارم:
جنبش نخ‌ها: کارهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ / چاپ ۱۳۹۵

▪دفتر پنجم:
چلیپای آبان: کارهای ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ / چاپ ۱۳۹۵

▪دفتر ششم:
خمیازه‌ی گندم: کارهای ۱۳۹۴ / چاپ ۱۳۹۵

▪دفتر هفتم:
راز نقطه است: کارهای ۱۳۹۵ / چاپ ۱۳۹۶

▪دفتر هشتم:
کارگاه باد: کارهای ۱۳۹۶ / چاپ ۱۳۹۷

▪دفتر نهم:
خویش انداز خویش: کارهای ۱۳۹۷ / چاپ ۱۳۹۷

▪دفتر دهم:
شیشه سنگ دارد: کارهای ۱۳۹۸ / چاپ نشده

▪دفتر یازدهم:
سنگ زمان: کارهای سال ۱۳۹۹ / چاپ نشده

لازم به ذکر است، در مقدمه‌ی این مجموعه، گزارشی از سال‌های ۱۳۷۳ تا ۱۳۹۹ هست.

✍ لیلا طیبی