دعوت به همکاری در رسانه‌

دعوت به همکاری در رسانه “ایرانیان اروپا”

رسانه ی "ایرانیان اروپا" با بیش از یکصد همکار فرهیخته و اساتید دانشگاهی از سراسر جهان  دست شما را جهت همکاری به گرمی می فشارد...

بزودی همزمان با توسعه رسانه ، اقدام به نشر اولین مجله جامع “ایرانیان اروپا” نیز مینماییم.

این رسانه در بخش های خبر نگاری ، ورزشی ، هنری ، خبری ، فرهنگی ، اقتصادی و…همکار افتخاری می پذیرد.

رسانه ی “ایرانیان اروپا” با بیش از یکصد همکار فرهیخته و اساتید دانشگاهی از سراسر جهان  دست شما را جهت همکاری به گرمی می فشارد.