بررسی چند ماده از اعلامیه جهانی حقوق بشر

دوشنبه هابا اطلاعات حقوقی -دکتر حسن سعدی-وکیل پایه یک

نظر بر این که شناسایی کرامت ذاتی و حقوق یک سان و جدایی ناپذیر همه‌ی اعضای خانواده‌ی بشری اساس آزادی و عدالت و صلح جهانی است...
بررسی چند ماده از اعلامیه جهانی حقوق بشر

درمقدمه این اعلامیه آمده است:

نظر بر این که شناسایی کرامت ذاتی و حقوق یک سان و جدایی ناپذیر همه‌ی اعضای خانواده‌ی بشری اساس آزادی و عدالت و صلح جهانی است

نظر براین که اعمال وحشیانه ای که بر اثر نادیده گرفتن حقوق بشر و بی اعتنایی به آن انجام یافته است وجدان بشریت را به خشم آورده و دنیایی که در آن همه‌ی انسان ها در بیان و عقیده آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند به عنوان والا ترین آرمان های عموم مردم اعلام شده است

نظر براین که حقوق بشر باید از حمایت حکومت قانونی برخوردار باشد تا مردم مجبور نشوند که به عنوان آخرین علاج در برابر ظلم و تعدی به عصیان برخیزند…………….

آنچه ملاحظه فرمودید بخش مهم مقدمه‌ی این اعلامیه بود که اگر همین موارد دردنیا اعمال و اجرا می شد یا بشود، جهان تبدیل به گستره ای پر از آزادی، ارزش های انسانی،حکومت های قانونی و فارغ از ظلم و جور که معمولا بوسیله صاحبان قدرت سیاسی اعمال می شود،خواهد شد.اینکه هنوز چنین اتفاقی نیفتاده است به این دلیل است که مفاد اعلامیه هنوز مورد قبول واقعی امضاء کنندگانش قرار نگرفته و اراده ای برای اجرای مفاد آن، در حکومت های غربی و شرقی و مذهبی دیده نمی شود.

بحث آینده به بررسی بعضی مقررات و مواد این اعلامیه اختصاص دارد.