دو و میدانی نیاز به اسپانسر دارد .

خبر ورزشی: سرپرست فدراسیون دوومیدانی: 🔸نیاز به ورود اسپانسرها و بخش خصوص نیز داریم که این کار در حال انجام است. همه تلاش و برنامه‌ریزی ما برای آن است که میزبانی خوبی داشته باشیم. اگر تاریخ تغییر نکند، مسابقات داخل سالن قهرمانی آسیا ۴ تا ۸ اسفند ماه برگزار می‌شود.

خبر ورزشی:

سرپرست فدراسیون دوومیدانی:
🔸نیاز به ورود اسپانسرها و بخش خصوص نیز داریم که این کار در حال انجام است. همه تلاش و برنامه‌ریزی ما برای آن است که میزبانی خوبی داشته باشیم. اگر تاریخ تغییر نکند، مسابقات داخل سالن قهرمانی آسیا ۴ تا ۸ اسفند ماه برگزار می‌شود.