دکلمه

دکلمه”سیزده و دخترک لب آب” با صدای مهدی قاسمی

سیزده و دخترک لب آب با صدای مهدی قاسمی

تهیه و تنظیم: مهندس مهدی قاسمی

سردبیر رسانه ایرانیان اروپا