دعوت به همکاری در جهت مشارکت در یک کار فرهنگی

رسانه ایرانیان اروپا ،رسانه غیر سیاسی و مستقل برای بخش های مختلف همکار افتخاری میپذیرد

رسانه ایرانیان اروپا همکار افتخاری میپذیرد. رسانه ایرانیان اروپا ،رسانه غیر سیاسی و مستقل برای بخش های مختلف همکار افتخاری میپذیرد.

رسانه ایرانیان اروپا همکار افتخاری میپذیرد.

رسانه ایرانیان اروپا ،رسانه غیر سیاسی و مستقل برای بخش های مختلف همکار افتخاری میپذیرد:


-خبرنگارو عکاس.
-مسوول روابط عمومی وتبلیغات.
-دبیر سرویس خبری.
-دبیر سرویس هنری و مسول بخش شعر،داستان،کاریکاتورو نقاشی،عکاسی،موسیقی،سینما و تاتر)
-دبیر سروس اجتماعی.
-دبیر سرویس ورزشی و مسوول بخش های مختلف تخصصی ورزشی.
-دبیر سرویس سیاسی ایران و جهان.
-دبیر سرویس علمی و پزشکی،تغذیه و زیبایی.
-علاقمندان درخواست و شرحی کوتاه از سوابق خودرا به ایمیل:
[email protected]
ارسال نمایند.
در آتی این رسانه به صورت ماهنامه و رادیو هم فعالیت خودرا گسترش خواهد داد.
مدیر مسوول و سردبیر :مهدی قاسمی

  1. ۷