روز روانشناس مبارک

روز روانشناس بر همکاران روانشناس رسانه و سایر متخصصین این عرصه مبارک!-ویدیو همکاران

روز روانشناس بر همکاران متخصص روانشاسیی رسانه ایرانیان اروپاو همه زحمتکشان این عرصه تبریک میگیوییم.روابط عمومی رسانه.