ریما نوزاد درگذشت

ریما نوزاد درگذشت

زانا کوردستانی / ریما نورزاد آوازخوان و مدرس آواز کلاسیک چهره در نقاب خاک کشید.

ریما نورزاد آوازخوان و مدرس آواز کلاسیک چهره در نقاب خاک کشید.

✍ زانا کوردستانی