زنان سرپرست خانواده (اقتصاد خانواده. قسمت دوم)

زنان سرپرست خانواده . زهرا رسول زاده

طبق وضعیت آماری زنان بی‌سرپرست در ایران در دفتر كاهش‌هـاي آسـيب‌هاي اجتماعـي، هر سال ۶۰ هزار زن بی‌سرپرست می شوند.

طبق وضعیت آماری زنان بی‌سرپرست در ایران در دفتر كاهش‌هـاي آسـيب‌هاي اجتماعـي، هر سال ۶۰ هزار زن بی‌سرپرست می شوند.
بر اساس تحقیقات به عمل آمده به طور کلی از مجموع ۱۷ میلیون و ۳۵۳ هزار خانوار کشور، ۱۵ میلیون و ۷۱۲ هزار خانواده سرپرست مرد دارند و یک میلیون و ۶۴۰ هزار نفر زن سرپرست هستند.
در برابر این وضعیت بهترین و کاراترین راهکاری که کارشناسان ارائه می‌دهند، توانمندسازی است.
گرچه اجماع کاملی درباره تعریف توانمندسازی وجود ندارد، امّا به‌طورکلی مفاهیمی همچون حق انتخاب، امکان انتخاب، کنترل و قدرت و دیگر مفاهیم نزدیک به این موارد به‌تناوب در تعاریف موجود از توانمندسازی مورداشاره قرار گرفته‌اند.
این مفاهیم عمدتاً ناظر بر بهره‌مندی زنان از توانایی لازم برای اخذ تصمیم‌های مؤثر و مهم برای خود و خانواده‌هایشان هستند.
توانمندی و توانمندسازی زنان را می‌توان با مؤلفه‌هایی همچون تقویت جرئت دست‌یابی به هدف، توانایی لازم برای عملی ساختن خواسته‌های خود، آگاهی از نیازهای درونی خود، افزایش خوداتکایی، گسترش حق انتخاب در زندگی، فائق آمدن بر شرم بی‌مورد، داشتن اعتمادبه‌نفس و اطمینان خاطر، توانایی ارزیابی صحیح و شناخت واقعی خویشتن، آگاهی به استعدادها و محدودیتهای خویش و قدرت رویارویی با دشواریها نشان داد.
علاوه‌بر این، توانمندسازی اجازه می‌دهد که زنان مرزهای زندگی خویش را تعریف کنند، بر روابطشان نظارت داشته باشند و همچنین جنس دوم و وابسته نباشند .
توانمندسازی، مقوله‌ای چندبُعدی است و باید به‌طور همه‌جانبه موردتوجه قرار بگیرد.
خود اشتغالي زنان به توانمندسازي اقتصادي آنان می‌انجامد و از وابستگي آنان به مردان و سازمان‌هاي حمايتي و همچنین از آسيب‌پذيري آنان مي‌كاهد.
توانمندسازي روانشناختي زنـان به ارتقـاء كيفيـت نقـش مادرانه آنان انجاميده و از پريشاني‌هاي روانشناختي خانواده مي‌كاهد و سرانجام مشاركت فعال زنان در محيط شغلي به افزايش اقتدار شخصي، بين فردي و سياسي آنان مي‌شود.