معرفی مسئول فضای مجازی

“سارینا صالحی “بعنوان مسئول فضای مجازی و پلتفرم های اینترنتی رسانه اروپا معرفی شد”

بنا به تخصص و تعهد کاری و پیگیری ها و مشارکت های مناسب سرکار خانم سارینا...

مسئول فضای مجازی و پلتفرم های اینترنتی رسانه ایرانیان اروپا معرفی شد. 

 

بنا به تخصص و تعهد کاری و پیگیری ها و مشارکت های مناسب سرکار خانم سارینا صالحی از طرف مدیر مسئول سایت به عنوان مسئول فضای مجازی و پلتفرم های اینترنتی رسانه ایرانیان اروپا معرفی شد .

برای این همکار جوان در انجام وظایف محوله و توسعه بیشتر پلتفرم های مجازی رسانه آرزوی موفقیت بیشتر داریم.

سارینا صالحی: مسئول فضای مجازی رسانه