سیاست و مذهب ممنوع

“سایت ایرانیان اروپا با [سیاست و مذهب] کاملا بیگانه است”

سایت ایرانیان اروپا هیچ تعامل و همکاری با سیاست و مذهب نداشته و نخواهد داشت . رسانه ای که وابسته به داخل و خارج نبوده و کاملا با سیاست بیگانه است.‌..

رسانه ایرانیان اروپا کاملا مستقل بوده و با سیاست و مذهب بیگانه است .

از زاویه ای که فرهنگ یک گنجینه است و بالاترین ثروت جهان  در این الماس نهفته شده تیر خلاص اهداف ما قرار گرفت ، و رشد و نمو این الماس سبز درختی با شاخ و برگ های علم و فرهنگ و هنر ، ادبیات  و کشف استعداد های ناشناخته است. سایت ایرانیان اروپا هیچ تعامل و همکاری با سیاست و مذهب نداشته و نخواهد داشت . رسانه ای که وابسته به داخل و خارج نبوده و کاملا با سیاست بیگانه است.‌ هدف ما کشف استعدادهای درخشان است
و این یک قدرت و تعامل جمعی است که دست دوستی با آن دادیم.
سایت ایرانیان اروپا خود را از جمع سیاست و مذهب حدف کرده و تحت نظر هیچ کمک و ارگانی نبوده و پشتیبانی نشده است. اهداف بسیار والاتری را در نظر دارد و جمع ما یک جمع کاملا بی طرف و دوستانه است.

مدیر مسئول و سر دبیر رسانه ایرانیان اروپا: مهندس مهدی قاسمی