قشر فرهیخته

سخن بیدار- قشر فرهیخته-نجمه صالحی

انسانها برای چه می جنگند؟؟؟...

قشر فرهیخته:

اجتماع، فرهنگی آمیخته از ادب و فرهنگ و دانش است ، که استاد را به دانشمندی وتفضیل و مساوات هدایت می‌کند. به علوم و نگرش کره خاکی که مینگریم ، دنیا برترین استاد بی طرف است که بی کله در خود دانشی فرای دانشمندی بهمراه دارد. زمین استاد است و در معرفت خود به علم و فنون
اشاره می‌کند.

شاگردان این زنجیره ی هنرمند
معلمان و استادان و دانش آموزان و دانشجویان و کودکانی هستند که بی وقفه سال‌های زیادی در تلاش اند ، آنها گل های سر سبد این ملتند.  شخصیت‌هایی که در بروز علم و حضور ، معنا پیدا کرده اند . در سایه حمایت این وحدتی عظیم ، نخبگان
بیدار می‌شوند. پروانه ی  عشق و افتخار پرچم ملی را نگارین می‌کنند.‌ سرود همبستگی سر می‌دهند و نژاد و ملیتی وجود ندارد و همگی زیر پرچم خدای لایتناهی ساکنان اشرف اند. با خود بگو انسانها برای چه میجنگند؟!!!
وقتی به همدیگر نیازمندند…

نویسنده : نجمه صالحی