سخن دل _ نجمه صالحی

سخن دل- قدرت مشاهده- نجمه صالحی

قدرتی در ملکوت حق تو را ندا می‌دهد،  و به هوشیاری و بی انتخابی در عدم ها ماندنی ات می‌کند...
هوشیاری بی انتخاب

 

قدرتی در ملکوت حق تو را ندا می‌دهد،  و به هوشیاری و بی انتخابی در عدم ها ماندنی ات می‌کند. ذهنی که در آوا و احشام دنیاست ، اینجا یک غریبه است. بنشین و تماشا کن که در عادلانه ترین حقیقت ممکن ، تو در فنای هوشیاری ، خاموشی. بر خیز و بمان که این تنها ترین راه تبدیل است. عبور کن از آنچه تو را از تو دور میکند و ناظر بر آن حقائقی باش که برای هوشیاری ات در سکوتِ محض ها میتپند. انتخاب اینجا یک تصویر خیالی و موهوم است تا تو به قدرت فانی و بی ثبات تصاویر در هم ریخته توصیفی دگرگون به قلم آوری . 

 

 

وهم است آنچه تو در آن میزیستی و توقف داشتی. نقطه پر تردد دنیا، همانجاییست که سالها در رنج و عذابی ، اینجا همه چیز در هم است و هرآن زیر و زبرت می‌کند تا تو دریابی بی ثباتی ذات این دنیاست. اکنون که دانستی در این بی ثباتی افکارو تصاویر غرقی چه چیز تو را راهی این  بیکرانگی خواهد کرد.؟؟

شاهد باش و بی انتخاب ، و بی گزینش در معنای خوبی و بدی ها ، تو همچون تصویری باش در یک رسانه ی بیدار ، احوالات آنچه گذشت را در آن تماشاکن.  چه بر تو گذشت در این جهان بی خیالِ مهاجر؟ خوب نگاه کن که درد و رنج ، حسادت و کینه ، دلشکستگی و ظلم پاکی و ناپاکی در غالبی از یک تصویرند که آنها را لمس کردی ، اما امروز یک شاهد و ناظر بی نظر باش در این تصاویر خالی از لطفِ هوشیاری

این تو نیستی ، پس از توصیف و تفسیر خوبی و بدیهایت دست بردار و تا روزیکه مشاهده را یاد بگیری ، نظاره گر حقائق و لحظه هایت باش. نه در خوبی ها اوج را تفسیر کن و نه در بدی‌ها در غل و زنجیر به اسارت بنشین. اکنون دست از توصیف بردار و آنقدر شاهد باش تا از غالب دنیا جدا شده و در اکنون لانه گزینی . بی نظر ، بی انتخاب ، در این ثبات بی تعلق قدم بردار ، خالی باش ، اینجا نقطه ی آغازِ خودشناسی هاست… دست از رکود و صعود مرزهایت بردار

در این حضور، دوام داشته باش و از چشم انداز دنیا به چشم انداز شاهد ، در اتصال به فطرتی الهی برقرار باش

تو، بی تفسیر ترین سفیر عالم باش …

تا به توصیف بیکرانگی در آیی…

نویسنده : نجمه صالحی