پردازش

سخن دل- پردازش- نجمه صالحی

پذیرش یعنی خاتمه ی  اعتقادات و اعتماد آنچه تاکنون خدایِ تو بود...

پردازش

پردازش یعنی،در هم ریختن ساز و نوای انکار آدمی
پردازش، یعنی فرو ریختن سازمان‌های در هم ریخته ی ذهن و زندگی
پذیرش یعنی تجمع افکار شلوغ و انهدام بنیان هایِ انحصاری
پذیرش دردی شناخته شده و مبتلا به  درمان اجباری
تلاطمی عجولانه در شگفتی های تجهیزات آدمی
پذیرش خاتمه ی  اعتقادات و اعتماد آنچه تاکنون خدایِ تو بود
پذیرش یعنی سوختن باورهای غلط و بیمارِ روزگار
پردازش یعنی حجوم و حمله به اعتقادات کهنه ی بی صفات
پردازش یعنی صفحه هایی خالی از سکنی گزینی و پوچی ها
پردازش، یعنی اعتباری ریز شده و اشکالاتی که خط خورده اند
پردازش یعنی  دلیل و مدرک کارشناسی شده ی ذهنِ پر هیاهویِ تو
پردازش یک محیط ساده ی امن است یک سربازِ مسلح بی کینه
پردازش علت است و معلولِ سلامی بر ملت های عرب و عجم در این دیوار ترسها
پذیرش یک هنراست پردازشگر سلام های ادب و فرهنگ نیاکان ماست
شلوغ می‌شود وقتی نشناسند حرمت نیازش را نمیجوید نگاهی به تاریخ انسان  و رهایی زادگاهِ بشر است‌

آزادی در این علت و معلول همان خداست
خدایی که تا کنون غلطش پنداشتی و پرستیدی اش…

نویسنده : نجمه صالحی