سخن دل

سخن دل- “کنترل احساسات”- نجمه صالحی

افکار بی اختیار می آیند و مثل آب روان جاری هستند . این تنش های مادام که تکرار و جاری اند را بشناسید. ممکن است فقط یک حباب حقیقت عبور کند و هوشمندی دراین لحظه بسیار مهم است. اگر افکار را رهگذر...

لحظه ها پیشامدند و افکار اجسام اند مراقب افکارتان باشید و قدر لحظه ها را بدانید که این قدرت پر در آمدترین اقتدار انسان است …
افکار بی اختیار می آیند و مثل آب روان جاری هستند .
این تنش های مادام که تکرار و جاری اند را بشناسید. ممکن است فقط یک حباب حقیقت عبور کند و هوشمندی دراین لحظه بسیار مهم است. اگر افکار را رهگذر پنداشتی و چشم انداز را جدی نگیری میتوانی بگویی در کنترل احساسات و لحظات توانمندی .تنها افرادی قادر به این عملکرد هستند که حواسشان چشم حقیقت می‌شود و الک پروازشان مادام می‌لغزد و در حباب احساسات زیبایی ها را می‌بینند زیرا به قوانین پی برده اند و ذهن و چشم حقیقتشان روی مدارِ اکنون عادی سازی می‌شود. آری اکنون اینگونه است.