سخن امروز

سخن روز،مدیریت زمان- نجمه صالحی

هرروز سخن روز را با نجمه صالحی دنبال کنید.

مدیریت زمان
پر چالش ترین مجموعه ای که نظم برنامه ها  و بحران های ناهنجار را در زندگی بوجود می آورد مهارت زمان بندی در کارهاست . ودر اصل خود زمان نیست که کارهای ما را به تعویق می اندازد زیرا زمان در دست ماست و توقفی که در آن ایجاد می‌شود و کارها ناسر انجام است شلوغی ذهن و بی هدفیست و تصمیمات بزرگ زندگی ما زیر این نا آگاهیِ نامحسوس دچار تردید و بحران شده است. اولویت هائی که  پراکنده اند و در اصل نظم اجرا در آنها لمس نخواهد شد . این کمبود زمان نوعی مسئله کاذب است که نا توانی ما را در درجات مختلف ایجاد کرده است و ما به ناچار آن را بهانه ای برای کمبود زمان قرار دادیم . اغلب اوقات بی توجهی ها مانع می‌شوند  و به همین سادگی تلمبار مسئولیت ها،  ما را از مسیر اصلی اهداف دور میکند.
گاهی کمال طلبی و بهانه ی زمان بندی ایده آل برای به دست گرفتن اجرا ، ما را منحرف می‌کند و ما انتظار داریم همه چیز را به دست گیریم خالی از خیالی که همه چیز را از دست میدهیم و این یک فریب و بازدهی جاسوس زمان است که هیچ هویتی از زمان را دارا نیست. این ما هستیم که زمان را به دست میگیریم . زمان هرگز تمام نمیشود مگر اینکه ما حضوری کمرنگ در روال و غالب اهداف داشته باشیم. هنر خویش را یکبار دیگر اجرا میکنیم و زمان خاموش را به دست گرفته و حرکت عقربه های اطمینان را در خود ایجاد میکنیم .
زمان یک توهم است…
ساعت هوشمند را اختراع خواهم کرد…