سخن امروز

سخن روز:بهترین دوست-نجمه صالحی

کتاب ، خطوط افقی و عمودی زاویه ها را برایمان ترسیم می‌کند. عبور و حرکت از ناخواسته ها را تشخیص می‌دهد و به رسالتی  پاکیزه محقق می‌کند...

کتاب ، خطوط افقی و عمودی زاویه ها را برایمان ترسیم می‌کند.
عبور و حرکت از ناخواسته ها را تشخیص می‌دهد و به رسالتی  پاکیزه محقق می‌کند…
کسی که راستگویی اش از دل بر  آمده و بر دل می‌نشیند
و تو را به صحت ماجرای روزگار  دعوت میکند. بهترین های جهانت را گرد هم آورده و تسکین دل های نافرجام است. خدا بهترین و عاشقانه ترین واژه ی فهم و ادراک مخلص است که مادر را برای عشق بی دلیل و بی بدیل آفرید تا معنای زیبای محبت را در عادلانه ترین معرفتِ خویش دریابی. تجمع خالق و بندگیِ مخلوق ، در این صفحه های به هم چسبیده انوار حقائق را برایت رقم می‌زند ، ندای آسمانِ خدا روزی بگوشت خواهد رسید آنگاه که در کنار تعلقات شخصی خود کتابی را در طاقچه اتاقت داشته باشی . سکوتِ راه یافتگان به تعلیم و تفسیر کلمات کلیدی در این گنجینه فریاد می‌زند. قلمی که دست نوشته الهام  گران است و قدمتی برای ارتعاشات نهفته در آسمانِ خداست. آنها جایگاهشان را پیداکردند و در صفحات کتاب نشسته اند و در سکوت فریادگر درستی اند …
حال ما خوب می‌شود اگر حامی داشته باشیم  و دستی مهربان شانه هایمان را لمس کند و در این بر ملائی اخبار دروغین ، تسکینی دوباره یابیم. روزی که پناه بردم به کتاب ، خطوط مرا در زوایای  گوناگون مبنای احساس کرد و در افق و عمود برگه های ورق خورده به نقاطی مافوق قدرت تبدیل کرد…
زاویه ها قدرتمندند. حال و احوال آدمی را در هم ریخته و مخترعان سلامی دوباره بر تاریخ آدمیتند.
گاهی واژگون شدن ما را به دنیای قرینه ندا می‌دهد و آنروز می‌فهمیم می‌توان به جایی دست پیدا کرد که تمام کائنات آن را عدم صلاحیت می‌کنند. نه به آری ها تکیه خواهم داد و نه در عدم ها ماندنی هستم … من واژه ی قرینه را در کتاب سپهر  بیکران آینه ی موجودات زنده میدانم  . آسمان دل خویش را بشوییم و دست دوستی به کتاب خاک خورده در طاقچه اتاق بدهیم… دستمال سفیدت را بردار و گرد و غبار نشسته بر کتاب  را پاک کن.
او بهترین دوست توست ، کسی که در سکوت فریاد می‌زند و عاشقانت را در اوج امنیت و آرامش  جمع خواهد کرد …
کتاب نقطه تداوم و تعامل فرهنگ هاست و تصمیمی همگانی در تکرار هاست . تکراری که خستگی ناپذیر است…
کتاب بخوانید و عزیزانتان را در این دنیای موهوم ، حمایت کنید .. شما کلید واژه ی حقائق باشید چرا که نه