سخن روز

سخن روز -محبت پیش از اندازه -نجمه صالحی

محبت بیش از اندازه محبت بیش از حد و حساب به دیگران باعث خیانت به خود شده...

محبت بیش از اندازه

محبت بیش از حد و حساب به دیگران باعث خیانت به خود شده و سوءتفاهمات رفتاری باعث می‌شود آنها جور دیگری به صورت مسئله نگاه کنند . رفتارهای انعکاسی و اختلالی زیادی در وجود ما نقش بسته اند که عقب گرد زیادی برای زندگی داشتند. محبت های افراطی که به حس نا امنی و تکرار خوبی ها منجر می‌شوند ، خوبی هایی که دیگر نادیده گرفته می‌شوند و صورت و قشنگی خود را از دست می‌دهند. توقعات بیجا وظایفی برای ما محیا می‌کند که بالاجبار مجبور به انجام چیزهایی می‌شویم که دلخواهمان نیست اما چون عادت به سکوت کردیم در خفگی محض ها به مراحل انجام میرسیم و این ناخواسته های اجباری که کسی قدر دان این لحظه ها نبوده و نیست ما را پایمال خواهد کرد . حقی که در این شلوغی به ناحق تبدیل می‌شود ظلم‌ستیزی در برابر حقوق فردی است . و این است کارمای زندگیِ سالیانه ی ما…

آیا هوشیاری و بر این واقعیت واقفی که چه تبادلات نا جوانمردانه ای در اقیانوس بیکران زندگیِ خویش رقم زدی؟

این محبت های افراطی ، باعث ایجاد اختلاف در میان افراد شد که به سلب آزادی خود منجر شده است. دست از خفگی محض هایت بردار

این یکنواختی رفتار و بغض های تکراری با تو چه کرد؟

امروز دردی در سینه دارم که از خوبیهای بیش از حد خود متواری ام … چرا که درد هائی فراتر از ایمان برای بی ثباتی ام به بار آورد …

عواقب خوبی های بیش از اندازه ، امروز مرا خلق کرد

مرا بخاطر این استقامتِ احمقانه ببخش…