سخن روز

سخن روز _ کمک به فقرا _ نجمه صالحی

کسی که در برابر تنگدستیِ دیگران بدون چون و چرا فضل و کرم دارد ، مهربانی ذاتی دارد...
کمک به مستمندان

کسی که در برابر تنگدستیِ دیگران بدون چون و چرا فضل و کرم دارد ، مهربانی ذاتی دارد.

گاهی نیاز ، انسان را از تمام ضوابط و ارزش‌های انسانی دور میکند آنجا که فقر بر عزت و اقتدار انسان صدمه می‌زند و در چشم دنیا با تمام اجمال و زرق و برقش از چشمها می افتد . تسکین این درد کسی است که طعم تلخ نداری و تنگدستی را چشیده و در این اشراق راه هدایت ، قلبی آکنده از تخریب دارد . حتی روزی که به قدرت و ثروت دست یابد روزهای رفته را هرگز فراموش نخواهد کرد زیرا احساساتی که در ذهن و قلب انسان نفوذ کند دریچه درک هایی را باز می‌کند که پرده های ضخیم دنیا را از جلوی چشمانش کنار خواهد زد . بی چون و چرا و بدون دلیل وقتی انسانی را می‌بیند که در حال زجر کشیدن است و بدون اینکه او را محکوم به اشتباه و خطا ها کند بار دیگر خود را احساس کرده و حضورش تجلی در عشق و عطوفت خواهد بود .
و گاهی انسانی که از کودکی در نعمت و فراوانی لحظه هایش را سپری کرده تمام ارزش های مادی در برابر او پوچ و بی ارزش می‌شوند و او اکنون به دور از ظواهر در پی معناها دستگیر عالم خواهد بود …
تو نیز چگونه ای که در عصر حاضر گاهی در خفگی محض ها آمال انسانی را زیر پا می‌گذاری و فراموش میکنی که انسانیت یعنی اینکه روزی فقیری را و روزی ثروتمندی را از سر وجدان و ذات درونی احترام و ارزش قائل شوی …
انسانیت به اموال و داشته ها نیست
انسانیت این است در هر شرایطی ارزش انسان ها را به مرام و معرفت دلها بدانی زیرا زمانی می‌توانستی فقیر باشی و گاهی ثروت و قدرت داشته باشی
تو نیز همان فقر و ثروتی .
پس دستگیر عالم باش چه فقر و غنا که او نیز خودِ تویی…

نجمه صالحی