سعدی نامه- زهرا رسول زاده

سعدی‌نامه 🌹دوشنبه هر هفته یک حکایت از بوستان‌خداوندگار سخن سعدی🦋 #باب‌‌‌نهم‌در‌توبه‌و‌راه‌صواب #رنگ‌شهرآشوب‌قسمت‌دوم‌حصار #دستگاه‌چهارگاه IMG_7934 با دلنشین‌‌‌تار استاد باهنر فرو رفت جم را یکی نازنین کفن کرد چون کرمش ابریشمین به دخمه درآمد پس از چند روز که بر وی بگرید به زاری و سوز چو پوسیده دیدش حریر کفن به فکرت چنین گفت با خویشتن […]

سعدی‌نامه
🌹دوشنبه هر هفته یک حکایت از
بوستان‌خداوندگار سخن سعدی🦋

#باب‌‌‌نهم‌در‌توبه‌و‌راه‌صواب

#رنگ‌شهرآشوب‌قسمت‌دوم‌حصار

#دستگاه‌چهارگاه

IMG_7934

با دلنشین‌‌‌تار استاد باهنر
فرو رفت جم را یکی نازنین
کفن کرد چون کرمش ابریشمین

به دخمه درآمد پس از چند روز
که بر وی بگرید به زاری و سوز

چو پوسیده دیدش حریر کفن
به فکرت چنین گفت با خویشتن

من از کرم برکنده بودم به زور
بکندند از او باز کرمان گور

در این باغ سروی نیامد بلند
که باد اجل بیخش از بن نکند

قضا نقش یوسف جمالی نکرد
که ماهی گورش چو یونس نخورد

دو بیتم جگر کرد روزی کباب
که می‌گفت گوینده‌ای با رباب:

دریغا که بی ما بسی روزگار
بروید گل و بشکفد نوبهار

بسی تیر و دی ماه و اردیبهشت
برآید که ما خاک باشیم و خشت