شعر پارسی زبانان مخاطب رسانه

شاعران پارسی زبان مخاطب رسانه ایرانیان اروپا با پروا پاچیده

با شاعران پارسی زبان مخاطب رسانه ایرانیان اروپا . رقیه فتحی "دریا" و نرجس شرقی "باران بانو"...

یانو دریا از سرایندگان شیرازی دارای چهار اثر مستقل چاپ شده یک کار تحلیلی تاریخی

 

میزند پیراهنم را چنگ،  بغض خسته ام
زیر بار مشکلات عشق درگیرم هنوز

گفته بودم شعرهایم وقف چشمان کسیست
چشمهایش بست رویم، مات و زنجیرم هنوز

شهر را با رفتنش آشوب کرد آن بی وفا
پشت پایش آب می ریزم زمینگیرم هنوز

شانه هایش تکیه گاه اشک های دیگریست
دردهایم را به روی دست میگیرم  هنوز

عقل با احساس من دارد تبانی می کند
من برای  اشک و لبخند تو میمیرم هنوز

زخمی ام تلخ زبانت پیکرم را تیغ زد
درجوانی از نگاه سرد تو پیرم هنوز

با هجوم سرد و تلخ شعرهایت  مانده ام
دوستت دارم ولی در حال تقصیرم هنوز

درد عشق است و جگر سوزی و گاهی بی کسی
من در این اعجاز باطل بی تو …درگیرم هنوز

#رقیه- فتحی (دریا)

 

ذهنی سترون از یادهای سوخته

در وزش نامطبوع بادها…

بادها خاکسترشان را
می برد تا کجا ؟

خاکسترها
سوخته کدام پر سیمرغ بود
در گره گره گیسوی گردآفرید؟
مهره سرخ کجا بود
در بی نشانی سهراب !

خاکسترها
آوازها/
نگاه ها/
دردها /
آه های سوخته بودند
لابلای ورق های تاراج رفته شاهنامه در باد
میان نگاه شکاک پنجره!

اما دستی به امیدواری سیم های خاردار
از متن می زند بیرون
– هنگامه گیسو بران درخت ها-

دست به دست
پرنده می شوند
خاکسترها
در طوفان !

#نرجس شرفی( باران بانو)شاعره اهل شهر آباده

۱۱.۸.۱۴.۱

 

تنطیم ؛پروا پاچیده

دبیر شعر پارسی رسانه