شاعران پارسی زبان مخاطب زسانه

شاعران پارسی زبان مخاطب رسانه ایرانیان اروپا با “پروا پاچیده”

با شاعران پارسی زبان مخاطب رسانه ایرانیان اروپا ثریا قنبری و زویا رکوف "مندیر"...

بانو رویا رکوف با تخلص مندیر از فرهنگیان و بانوان

هنرمند و شاعر اهالی خوزستان

بوی پاییز میدهی..
میانه یِ ماندن
رفته ای…
رفتگرِ پیر محله مان
سراسیمه برگهایت
را جمع کرده
مبادا
من
ناامید
به
خانه
بازگردم.. #رویا رکوف (مندیر)


بانو “ثریاقنبری”  از سرایندگان خطه ی فارس شهر شیراز

می توانم پرواز کنم
اتفاقی نیست دیدن غریبه ها
می بارد باران
و ناخودآگاه چتری
حجاب می اندازد روی شانه هایم
و تو …
آمدنی ها در راهند
رفتنی ها در راهند
و این جاده است که
وصل میکند مرا
به شانه هایی از جنس باران،
در رقصی به رنگ سماع…
در حال تغییر است زندگی
ادامه می دهم این سفر را
بی هیچ فلسفه ای
میگذارم پای در
گِل هایی که لای انگشتهای جاده،
انقلاب کرده اند…
آسمان که به دشت سرازیرشد
چشمهای یک نفر در افق،
نشسته به انتظار
تا بردارد اشکهای خورشید را
از روی ابرها
و شباهنگام
ماه دوان داون
میان حسرت چشم تمام برگها،
پناه بِبٓرد
به آغوش خوابزده ی برکه…

#ثریاقنبری_ساده

تهیه و تنظیم‌:پروا پاچیده،

دبیر سرویس شعر رسانه