شاعران پارسی زبان مخاطب رسانه با پروا پاچیده

اشعار شاعران پارسی زبان مخاطب رسانه ایرانیان اروپا با پروا پاچیده

این بهار پرنده شدید!!
حال دلتان چگونه بود؟
شکوفه هابوی اصیل
کدام آبشار رامیداد؟!
بیادکدام باران لبخند
درصورتتان رقصید؟
درخنکای آسمان شبش
به ستاره ای خیره شدید؟!
درمیان هزاران خیال
عطرکدام آرزو سواربر
پروازمسیرنگاهتان بود؟

این رستاخیززمین است
پهن وگسترده آغوش بازکرده
ورنگ برنگ دامن میکشاند
ارغوان ازگوشه نیل آسمانش
میچکدوزندگی دردورترین
جای جهان شراره میکشد…

#صبا_پورنگار

انگشتهای شب پنجه در خواب تن می اندازد
چیزی درون رگهای خالی از حس می لولد
ضرب آهنگ آرام دل،  هزار هزار
حسی غریب از چشم ها شعله می کشد
اشک بر پهنه ی رخ می لغزد
دلتنگی پا بر گلوگاه نفس می گذارد 
آه از نهاد جان برخواسته
نفس به شماره می افتد
شوق خواستن
طعم تلخ و گس وحشت
ترس از پایان این گفتار
از این احساس  بی تکرار

صفحه ی شطرنج جان مبهوت
کیش آخر، مات در مات
اسبهای سرکشِ تبدار
چشم هایی تا ابد بیدار
نهیبی سخت برجان
از این آغاز بی پایان

#سارا‌‌کاوش

تنظیم‌:رامک تابنده