شعر

شاعران پارسی زبان مخاطب رسانه “مریم رستمی”

رنگ میبازد از دلم مذهب
من خدای قویتری دارم
شب به فکر عبادتت هستم
روز از کفر عشق سرشارم

سال ها در دلم زمان میبٌرد
تا تو را از خدا بخواهم و بعد،،،
توی شرم نگاه من ،چشمت
بر دلم باز دست رد میزد

من به روی خودم نیاوردم
که چه ساده شکسته ام در خود
تو به روی خودت نیار ،اینکه
آخر قصه ام چه خواهد شد

توی گوش خودم زدم گفتم
مرد باش و کمی قوی تر باش
آینه روی بُهت شاعر ماند
گفت ،آهسته منزوی تر باش

خط خطی کن تصوّر من را
آنچه از شعر توی ذهنم بود
پاره کن شعرهای دفتر را
خسته است این پیمبر مردود

نذر کردم که مثل ابراهیم
شاهد ذبح آرزو باشم
انتخابم خود خود عشق است
گرچه با مرگ روبه رو باشم

#مریم—رستمی

تنظیم :پروا پاچیده

دبیر سرویس  شعر رسانه