با شاعران مخاطب رسانه-سریا داودی حموله 

پرچم سرزمینم...

وقتی بادبه پرچم سرزمینی حمله می کند

کلمات

جز نشنیدن

به درد هیچ گوشی نمی خورند

نویسنده : سریا داودی حموله 

 

احسان امیری : دبیر سرویس شعر رسانه