شاهنامه خوانی کودکان

شاهنامه خوانی کودکان و نوجوانان

شاهنامه خوانی کودکان و نوجوانان

دبیر بخش ادبیات کهن

فریبا شمس

 

 

 


ابیاتی از شاهنامه

پادشاهی ضحاک

دادگری فریدون