میرزا عارفی شاعر لک زبان

شعر اقوام (لکی و لری) با لیلا طیبی – میرزا عارفی

میرزا عارفی، شاعر لک‌زبان زاده‌ی سال ۱۳۳۸ خورشیدی، در روستای چشمه علی‌اکبر سنکر، سلسله الشتر است.

استاد “میرزا عارفی” شاعر لک‌زبان زاده‌ی سال ۱۳۳۸ خورشیدی، در روستای چشمه علی‌اکبر سنکر، سلسله الشتر است.

تحصیلات وی تا ششم متوسطه‌ی قدیم است.


▪نمونه‌ی شعر لکی:
(۱)
تو کیشتا دا، کمونل کافریته
و برژونگل سرأ بر حاضریته
شنفتم صد هزار کشتت ئراچه؟
نموشین کی هدف، تیر آخریته؟!

(۲)
تفم ای سرنوشت هر کل بنار بین
کمر شیش مخار و، بی گدار بین
گری گر آگرت، گری و سرما
گری چی زخ بنون سر نسار بین.

(۳)
دلم نیری تما گیسل کسی‌تر
هناسیم ار هناسی چم مسی‌تر
خدایا ار وفا، نی رم بکش مه
که ناخاتی دسم بیم دسی‌تر.

(۴)
مه هر جا پا بنم، یاور تونی تو
و ای کل جا خدا دادگر تونی تو
قسم سخدم و ذاتت بی شریکی
که ای هفت آسمو داور تونی تو.

(۵)
چه ماویا ای فلک ویر تر لپا بو
فلک بارت گرون چرخت چپا بو
گه قورت هر و دس ژاری بکنیا
و خاک ئر بان، لیشت پا تپا بو.

▪نمونه شعر لری:
(۱)
دمی گوش کن و آه و درد نالم
خدایا مر نوشتی چی د طالم
که زاری میکنم شو تا سحرگاه
زمین و آسمون کر بین و گالم.

(۲)
سزا نیکی مه سی چی و بدی بی
که درد و غم، د ای دل ابدی بی
دسم ار وا عسل کرده د حلقی
طرف سی چی خدایا عوضی بی.

▪نمونه‌ی شعر فارسی:
(۱)
بگفتم نازنین، نازت برایم
وَلی جانا بگو من غم چِرایم
ز عشقت دَم به دَم دل سوته دارد
که هر شب تا سحر غم می‌سرایم.

(۲)
وطنم جانم، وطنم جانم و جانم
لکم از آسمان باج می‌ستانم
مرا جانی‌ست فدای خاک ایران
ز دشمن هر دمی تاج می‌ستانم.

گردآوری و نگارش:
#لیلا_طیبی (رها)
دبیر سرویس شعر اقوام (لکی و لری)