شعر پارسی زبانان مخاطب زسانه

شعر شاعران پارسی زبان مخاطب رسانه با “پروا پاچیده”

اشعار شاعران پارسی زبان مخاطب رسانه با پروا پاچیده…

دردی ست در نهانم ، از خود کجا گریزم ؟
اشکم روان شده باز ، پنهان کجا بریزم ؟

چون نشتری به قلبم می زد ، نبودنش ، آخ !
در خاطرم مکرر می گفت به من : عزیزم!

وقتی که دیدم او را ، پرسیدم از نبودش
گفتا ببخش عزیزم ، مشغول خرده ریزم !!

دردم اضافه گشت و اندیشه ام پریشان
قلبم فشرده تر شد ، چاقوی تند و تیزم

چرخید در خیالم ، مفهوم گنگ عشقش
قلب است در میانه ، با عقل در ستیزم

#آتشکـــــــــده(یاسمن بدری)

چون «سرباز»ی پیاده
که اسم شب را نمی داند،
«مرز»ها را برداشتم
از «تابو»های مادرم
.
.
«سرزمین»ام شدی!
«سنگر» گرفتم میان بازوانت
آغوش ات میدان «مین»بود
.
.
حالا هر روز
یک «ترکش» توی سینه ام می‌ترکد
و رژه میرود
«ارتش»ی  خیس روی گونه هایم…..

#طلعت تقوی راد

تنظیم‌:رامک تابنده