شعر معاصر، شعر زمان

شعر “نقش سیه گر چه زنی بر سفید” به قلم دکتر علی رجبی

تیره وش و روی سیاهی اگر
نقش سیه گر چه زنی بر سفید
عین سفیدی است سیاهی تو
با ظلمات تو توان راه دید
چشمه دانش ز تو دارد دوام
راه سعادت به تو دارد امید
عرصه جولانت اگر یک ورق
حرمت نقش ات به دو عالم پدید
ایزد دادار جهان آفرین
بر قسم اش نام تو را برگزید
از اثرت ذره به خورشید رفت
وز رقم ات دون به گردون رسید
تو به کف دانشیان در مصاف
برتری از سرخی خون شهید
روز تو امروز ولی هر زمان
از تو بود آن همه گفت و شنید

********************************
نویسنده: دکتر علی رجبی
تنظیم‌کننده: رامک تابنده