شمس آسمان شعر غروب کرد

شمس آقاجانی درگذشت

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا، شمس آقاجانی شاعر و نویسنده‌ی ایرانی به دلیل بیماری کرونا و سویه جدید ویروس درگذشت.

✍ زانا کوردستانی