«شیرمحمد اسپندار» نابغه موسیقی «دونلی نواز» نابینا شد.

نابغه موسیقی ایران برای همیشه نابینا شد

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا، «شیرمحمد اسپندار» نابغه موسیقی سیستان و بلوچستان و «دونلی نواز» شهیر ایرانی برای همیشه نابینا شد.

گفته شده این هنرمند شهیر به بیماری آب مروارید مبتلا شده و در غفلت مدیران فرهنگی کشور و تنگدستی و عدم توان مالی برای درمان چشمانش، برای همیشه بینایی اش را از دست داده است.

یک فاجعه ملی برای هنرمندی که مهم ترین دونلی نواز در جهان است و از بد روزگار، صدایش آنقدر بلند نبوده که به گوش مسئولین فرهنگی در کشور برسد.

تنظیم خبر: زانا کوردستانی