صدایی آشنا به یاد وطن!

صدای دل نشین محمد قانونی کرمانی ، به یاد ایران!،ویدیو

صدای گرم استاد محمد قانونی کرمانی به یاد وطن

صدای دلنشین محمد قانونی کرمانی

گوش بدهید

⤵⤵⤵⤵⤵⤵⤵⤵⤵⤵⤵⤵⤵