نویسنده‌ی تاجیک درگذشت

عبدالستار ترسون درگذشت

زانا کوردستانی / استاد "عبدالستار ترسون"، ادیب و نویسنده‌ی تاجیکستانی درگذشت.

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا، استاد “عبدالستار ترسون”، ادیب و نویسنده‌ی تاجیکستانی درگذشت.

تنظیم خبر: زانا کوردستانی