عرض تبریک تولد

عرض تبریک‌ به همکاران متولد شهریور ماه_ (ویدئو)

آدمیزاد به یاد است و به یادگار...به فصل است و به فاصله ها...

آدمیزاد به یاد است و به یادگار ،
به فصل است و به فاصله ها،
ادمیزاد شکوه شور است و کلام ،
پرواز نگاه است و اوج شعور
و اینها ماندگارند در گذر عمر
گذر عمرتان پر طمطراق و سبز

زادروزتان خجسته


******

******

******

*******

******

********


*******

تنظیم‌: رسانه ایرانیان اروپا