با شاعران مخاطب رسانه ایرانیان اروپا

“عشق ناتنی ام”،فاطمه بردخونی-“میل شدید”،فاطمه احمدزادگان

هرهفته چهارشنبه ها و یکشنبه ها با شاعران مخاطب رسانه ایرانیان اروپا...

عشق ناتنی ام

رگ های دستم بیرون زده است…

میخواهد زنانگی ام را به دوش بکشد

موبه مو بیرون میزنم ازروسری ام

کله میکنم رویِ همزادِ خودم

عشقِ ناتنی ام با چند قلطِ املاعی عیستاده

دقیقا چشم هام
هایم را
لای زرورق میپیچد

دود میشوم روی نطفه ی خودم

زیارت نامه ی گریه میخوانم باصدای خودم

مرده ی بی خطری است زنانگی ام….

فاطمه بردخونی

 

 

 

 

میل شدید

با شاخه ای که افتادی به صورتم سرخ شدم
سرخ از سر شاخه هات
در مشت تو و شبی درشت
توام و میل شدید تو
چاهی که درون ماست جهان را کرده خشک
که جنین از رویانی که آب هاش
شکفته در ریشه هات که در من بزرگ است
شگرد چوب بر دنده هاست
آب ها را از آب هاست
چلاندن روح به رب النوع
از زوزه به نفس هات تن است
بریز بر چریده ها ودریده و ودرنده ها ومشت ها و گوش ها
با میل شدید در متن
از سطر/هات می میرم
فریاد از تعبیه ی چوب
صدای آواز از آب هاست
پوست از ادامه ی شب ورق می خورد
ای پوست شکستنی ای تن
ای مرد شاعر ای شیطان
ای چوب!
آهِ منی
عصیان!
آخرین درخت تا شاخه شکسته در تنِ من
که می گوید شکفته ای از آب شدم
زمخت از تو را من جستجو کردم
نگاه از تو را من بوسیدم
پرسه در زبرِ تو آخ بدن است
بدن از الوارِ طبیعی ,رفو در من
جلال! جلال! جبروتم
بپیچم بپیچند چند بپیچان پیچ
پیچنده پاره کن فصل هایم
مته بر سرخیِ آخرین صبح

فاطمه احمدزادگان

دبیر سرویس شعررسانه:احسان امیری