فایت میان دیوید تیلور و جردن باروز

خبر ورزشی: 🔹تیلور از باروز دیگر ستاره کشتی آمریکا که خودش را برای رقابت با کایل دِیک در وزن المپیکی ۷۴ کیلوگرم آماده می‌کند، خواسته بعد از المپیک ۲۰۲۴ با هم مبارزه‌ای داشته باشند.

خبر ورزشی:

🔹تیلور از باروز دیگر ستاره کشتی آمریکا که خودش را برای رقابت با کایل دِیک در وزن المپیکی ۷۴ کیلوگرم آماده می‌کند، خواسته بعد از المپیک ۲۰۲۴ با هم مبارزه‌ای داشته باشند.