فرصت شغلی پناهجویان در بلژیک

فرصت کار برای همه پناهجویان دربلژیک

دولت این کشور به تمامی پناهجویانی که در کار ساخت و ساز تجربه دارند ولی هنوز پاسخ...

فرصت کار برای همه پناهجویان در بلژیک

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا ،صنعت ساخت و ساز در بلژیک نزدیک به بیست هزار نیرو کم دارد. دولت این کشور به تمامی پناهجویانی که در کار ساخت و ساز تجربه دارند ولی هنوز پاسخ نگرفته‌اند اجازه کار موقت در این صنعت می‌دهد. پناهجویان برای آگاهی بیشترمی‌توانند با مددکار اجتماعی‌شان تماس بگیرند.