شماره ۷ فصلنامه سیمرغ منتشر شد

سیمرغ به پرواز در آمد

زانا کوردستانی / شماره ۷ فصلنامه سیمرغ به صاحب امتیازی کانون فرهنگ و ایران شناسی دانشگاه فردوسی مشهد منتشر شد.

شماره ۷ فصلنامه سیمرغ به صاحب امتیازی کانون فرهنگ و ایران شناسی دانشگاه فردوسی مشهد منتشر شد.

✍ زانا کوردستانی