جستار نویسی-قلم سبز نویسنده

قلم سبز نویسنده-تظاهر به حال خوب-فیروزه مرادی

تظاهر به اینکه درحینی که از درون سرت را کوبیده اند به دیوار، از بیرون قهقهه بزنی و چایی ات را شیرین کنی.

تظاهر به حال خوب

دلخوری های که هر روز بزرگ تر می شوند ومن نمی دانم چطور می شود دلت هر روز خورده شود و توباز هم لبخند بزنی؟!
می دانی کجای این زندگی نفرت انگیزتراست؟
نه نه، مشکلات را نمی گویم.
منظورم تظاهر است.
تظاهر به اینکه درحینی که از درون سرت را کوبیده اند به دیوار، از بیرون قهقهه بزنی و چایی ات را شیرین کنی.
چه کسی این هنجارهای کوفتی را به دنیا آورد؟
اختراع چه کسی بود که همیشه ی خدا، باتمام مچاله شدن، کش وقوس بدهی به روحت و به همه صبح بخیریگویی؟
اگر می توانستم تصویری از تظاهر به حال خوب را، همین جا، روبه رویم در بعد فیزیکی ببینم قطعا گونه هایش را خوب سرخ می کردم.یقه اش را می گرفتم و بافریاد می گفتم: می خواهم گریه کنم، می فهمی؟!!

نویسنده فیروزه مرادی
تنظیم پریسا توکلی