سرویس خبری

قیمت سوخت در اروپا از دو یورو گذشت

افزایش نرخ بنزین در اروپا...

طبق آخرین اخبار رسانه ایرانیان اروپا  قیمت سوخت از دو یورو گذشت.به گزارش این رسانه ،طی ماه های گذشته، پس از شروع جنگ در اوکراین قیمت سوخت مرتب افزایش یافته و به نظر نمی رسد که این قیمت سیر نزولی داشته باشد. متوسط قیمت ها برای تمام سوخت ها از مرز ۲ یورو فراتر رفته است

و دیزل بیشترین افزایش را تجربه می کند.