مهاباد آمد

شماره ۲۲۸ ماهنامه مهاباد منتشر شد

زانا کوردستانی / شماره‌ی جدید ماهنامه‌ی اجتماعی، فرهنگی و ادبی مهاباد منتشر شد.

مهاباد منتشر شد

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا، شماره‌ی جدید ماهنامه‌ی اجتماعی، فرهنگی و ادبی مهاباد منتشر شد.

ماهنامه‌ی مهاباد تاکنون ۲۲۸ شماره از انتشار آن می‌گذرد.

✍ زانا کوردستانی