استاد “محمدرضا راشد محصل” درگذشت

زانا کوردستانی / استاد "محمدرضا راشد محصل" نویسنده، پژوهشگر و استاد برجسته‌ی خراسانیِ زبان و ادبیات فارسی بار بربستند و درگذشت.

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا، استاد “محمدرضا راشد محصل” نویسنده، پژوهشگر و استاد برجسته‌ی خراسانیِ زبان و ادبیات فارسی بار بربستند و درگذشتند.

روحشان قرین آرامش ابدی باد.

✍ زانا کوردستانی