محمد رضا جنتی شاعر اسدآبادی درگذشت

زانا کوردستانی / آقای محمد رضا جنتی شاعر توانمند اسدآبادی دار فانی را وداع گفتند.

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا از ندای روشنفکران کرد، آقای محمد رضا جنتی شاعر توانمند اسدآبادی دار فانی را وداع گفتند.

روحشان قرین آرامش و رحمت الهی

■□■

با هم بخوانیم شعری از ایشان را:
از  دیـار  عـاشـقــان ،  ســوغـات  نـاب  آورده ام
بـا دلــم  آتــش ،  ولــی در  دیــده  آب  آورده ام
با دل ویــرانـه ام ، قــدری  مــدارا   گـــر  کـنـی
گنجی از احسـاس ،  از  مـلـک خــراب  آورده ام
بـا هـمـه بـی مـهـری  و بـد عـهـدی ایـن  روزگـار
سخت جـانی نیســت ،  با  یاد  تو تاب آورده ام
پلک می بـنـدی  و  دنیا  غرق  ظـلمت  مـی شود
باز کـن چــشم  خـمــارت  را  ،  شـراب  آورده ام
میـزند شـور ایـن دل شـوریده  و  مـن  در  قـفـا
رو بسوی « سلمک  و  طرز  و  رهاب » آورده ام
هستـیم  را ، مـوج  دریـای  غـمـت از  مـن گرفت
نیمـه جـانی  مانده ،  آن را  در  حبـاب  آورده ام
دیر کـردی ، باز کـن  در  را  که  پر پر  مـی شـود
شاخه گـل هایی  که با صـد اضطـراب  آورده ام

✍ زانا کوردستانی