معرفی کتاب

معرفی کتاب همکار رسانه ایرانیان اروپا -(دکتر امان اله رجبی)

معرفی کتاب های
دکتر امان اله رجبی
همکار رسانه ایرانیان اروپا
در سرویس اقتصاد و مدیریت

آشنایی مدیران مدارس و اولیای دانش آموزان با حدود اختیارات خود،
ارکان مدرسه و مقررات تحصیلی از شرایط لازم برای موفقیت مدیر مدرسه به شمار می آید. بررسیهای ما در پژوهش حاضر که با عنوان تدوین یک الگوی ایرانی و اسلامی انجام شده است نشان میدهد فقدان آیین نامه جامع در زمینه نظام اخراج یا تنبیه پرسنل و دانش آموزان و وجود مقررات متعدد موردی و بعضاً غیر همسو، مدیران مدارس را با مشکلات گوناگونی روبه رو کرده است. بر این اساس مقرر شد با اعزام گروهی از متخصصان و پژوهشگران حوزه تعلیم و تربیت به مدارس نمونه کشور تجربیات و عملکردهای آنها را در این خصوص جمع آوری کرده و نسبت به تدوین الگویی جامع با عنوان نظام اخراج اقدام کنیم کتاب یاد شده با همت تیم متخصص گروه ایماوا با مدیریتی قوی و با کوششی ،جمعی حاصل مصاحبه و مستندنگاری ۴۵۹ مدرسه در نقاط مختلف کشور است این مصاحبه ها پایه اصلی تدوین این کتاب بوده و در نگارش آن از مقالات و تحقیقات سایر اندیشمندان در این زمینه هم استفاده شده است. امید است این مجموعه با توجه به جنبه علمی و کاربردی آن در کلیه مدارس کشور به اجرا درآید تا شاهد پیشرفت و موفقیت هرچه بیشتر مدیران حوزه تعلیم و تربیت در مدارس باشیم
*
در ادامه پنج عنوان کتاب از دکتر امان اله رجبی و مقدمه ای بر هر کتاب را در حوزه مدیریت اموزشی و تعلیم و تربیت، ملاحظه و مطالعه فرمایید.
*


___________________________________________


_______________________________________________________________________________________________________________

تنظیم پریسا توکلی