معرفی کتاب کودک

معرفی کتاب کودک با ناهید

کتاب مومی ترول ها برای رده سنی ٨ تا ١۴ سال

معرفی کتاب مومی ترول ها با ناهید

نویسنده و تصویرگر: تووه یانسون

مترجم ها: مرسده خدیور محسنی و

محمود امیر یاراحمدی

برای رده سنی  ٨ تا ١۴ سال

 

تنظیم پریسا توکلی

دبیر بخش فرهنگی

بخش کودک