حقوق کودکان و نا امنی...

مقاله : کودکان و جنگ – دکتر فرزانه رحمتی مدرس دانشگاه و روابط بین الملل

جنگ صدمات جبران ناپذیری را به بشر به ویژه کودکان وارد نموده است. تعداد کثیری از قربانیان را کودکان تشکیل می دهند. کودکان به عنوان سرباز، مین یاب...

چکیده

مخاصمات و درگیریهای مسلحانه و زورگیری های برخی قدرت ها و گروههای تجزیه طلب در جوامع بشری در دنیای امروزی بیش از همه روحیه لطیف کودکان را مملو از کینه و عداوت کرده است. جنگ صدمات جبران ناپذیری را به بشر به ویژه کودکان وارد نموده است. تعداد کثیری از قربانیان را کودکان تشکیل می دهند. کودکان به عنوان سرباز، مین یاب، جاسوس، آشپزی و باربری و حتی عملیات انتحاری مورد استفاده قرار می گیرند و به لحاظ فیزیکی و روانی به شدت دچار آسیب می شوند. اینگونه رفتارهای نامعقول در سرباز گیری این افراد کوچک مورد اعتراض جوامع بین المللی قرار گرفته است. در این شرایط حمایت از کودک در هرکشوری امری مهم محسوب می شود. پیشگیری از خشونت، بهره کشی و آزار رساندن کودکان، لازمه تضمین حقوق آنان برای رشد و حیات می باشد، لذا چارچوب موازین و مقررات بین المللی در زمینه حقوق کودک مطابق کنوانسیون حقوق کودک و تصمیمات و عملکرد های شورای امنیت به عنوان رکن اصلی سازمان ملل متحد در برقراری صلح و امنیت بین المللی در راستای ممانعت و حمایت از این قشر جامعه در درگیریهای مسلحانه امری ضروری است.
واژگان کلیدی: کودک سرباز ، مخاصمات مسلحانه ، شورای امنیت ، کنوانسیون حقوق کودک، شورای امنیت
____________________________________________
* فرزانه رحمتی، دکترای تخصصی روابط بین الملل
مدرس دانشگاه پیام نور گیلان