شاهنامه

منابع شاهنامۀ فردوسی

شاهنامه فردوسی از منابع بسیاری از جمله خدای نامه ها( به طور مستقیم و غیر مستقیم ) استفاده کرده ...

شاهنامه فردوسی از منابع بسیاری از جمله خدای نامه ها( به طور مستقیم
و غیر مستقیم ) استفاده کرده اما مهم­ترین منبع او، شاهنامۀ منثور
ابومنصور عبدالرزاق توسی است. امروزه از این کتاب فقط مقدمۀ آن در دسترس
است. دقیقی بعد از این کتاب، تصمیم به نظم شاهنامه می­گیرد اما بعد
ازسرودن  ۱۰۰۰بیت کشته می شود که فردوسی عیناً آن ابیات را در شاهنامۀ
خود آورده است

تنظیم :فریبا شمس

دبیر شاهنامه و ادبیات کهن