۳۷ غذای استان کرمانشاه در فهرست میراث فرهنگی ناملموس ثبت شد

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمانشاه گفت: بیش از ۶۵ پرونده غذای استان در شورای ثبت میراث فرهنگی ناملموس کشور بررسی شد و از این تعداد ۳۷ مورد به ثبت رسید. به گزارش رسانه ایرانیان اروپا، مهارت تهیه کلانه پیچک، پخت ماش آو، پخت قاورمه در خیک، پخت چله وانه، پخت آش […]

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمانشاه گفت: بیش از ۶۵ پرونده غذای استان در شورای ثبت میراث فرهنگی ناملموس کشور بررسی شد و از این تعداد ۳۷ مورد به ثبت رسید.

به گزارش رسانه ایرانیان اروپا، مهارت تهیه کلانه پیچک، پخت ماش آو، پخت قاورمه در خیک، پخت چله وانه، پخت آش هاز، پخت گرد یا کلیر، پخت سیب پلو، پخت گُنیَنَه، پخت کشک و خرما، پخت دوخوا، پخت نژی آو، پخت پپکه آسیاوی، پخت لوبیا قصری، پخت تامژین، پخت غوره باغی، پخت متجنه، پخت قیصی و روین، پخت خورشت هلوان، پخت قاوت، پخت نژی برنج، پخت کفته گنوله یا گورا، پخت خاو پیاز، پخت قاورمه، پخت بامیه گوشت، پخت قپاله، پخت کاشمه، پخت کفته ساجی، پخت آش خرگ سری، پخت آش اُماج، پخت آش قمری، پخت کباب سنقری، پخت نوخ آو، پخت نوک آو، پخت زوکره، پخت چنگال، پخت کولیچه نانی و پخت کلانه به ثبت ملی رسید.

تهیه خبر: زانا کوردستانی